Zákoník práce 2023 – sešit

156  189 

Mgr. Dana ROUČKOVÁ

Skladem

Katalogové číslo: 9788075543752 Kategorie: , ,

Popis

Po 1. lednu 2022 byl zákoník práce přímo či nepřímo dotčen jen zcela dílčími změnami, a to zásadně v souvislosti se změnami jiných právních předpisů (např. o nemocenském pojištění, o zaměstnanosti). K podstatně zásadnějším změnám došlo v oblasti odměňování zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úseku provozu a obsluhy vyhrazených technických zařízení. Transpoziční novela zákoníku práce. V září 2022 byl se zpožděním zahájen legislativní proces o návrhu tzv. transpoziční novely zákoníku práce, který obsahuje celou řadu zásadních změn a doplnění dosud platných ustanovení zákoníku práce, a to především v souvislosti s požadavky transpozice dvou evropských směrnic, kterými jsou Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii a Směrnice EP a Rady 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů. Návrh zákona však obsahuje i některé další více či méně související věcné změny, jako např. rozšíření možnosti elektronického doručování písemností mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, zpřesnění podmínek výkonu „práce na dálku“, zlepšení postavení zaměstnanců na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a další. Účinnost této novely závisí na rychlosti jejího schvalování. Novela provedená zákonem č. 285/2020 Sb. V průběhu roku 2022 rovněž probíhala diskuse odborné veřejnosti nad praktickou aplikací institucionálních změn provedených poslední koncepční novelou zákoníku práce provedenou zákonem č. 285/2020 Sb., především těch, které nabyly odložené účinnosti od 1. ledna 2021 (dovolená, sporné výklady ohledně překážky v práci při uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a obdobné akce sportovního charakteru). K tomu přistupuje i bohatá a někdy překvapivá judikatura Nejvyššího soudu v otázkách pracovně právních. V této knize dostanete nejaktuálnější znění zákoníku práceS ohledem na výše uvedené, stejně jako v předchozích letech předkládáme čtenářům i pro kalendářní rok 2023 stručné a přehledné vydání aktuálního znění zákoníku práce ve znění účinném k 1. lednu 2023, v němž jsou promítnuty všechny dílčí věcné změny, k nimž došlo v pracovněprávních předpisech během roku 2022.Stručný souhrnný komentář . Kromě aktuálního paragrafového znění zákoníku práce k 1. lednu 2023 je součástí obsahu publikace i stručný souhrnný komentář k jednotlivým skupinám zákonných ustanovení vztahujících se ke konkrétní zákoníkem práce upravené pracovněprávní problematice, v němž jsou stručně zahrnuty i zkušenosti z aplikace některých problematičtějších zákonných ustanovení, a to též s ohledem na aktuální soudní judikaturu. Všestranné využití publikace pro každodenní praxi. Hlavním cílem této publikace je poskytnout praktický a stručný přehled právní úpravy v zákoníku práce s přesahem komentáře do prováděcích právních předpisů k němu, a to s ohledem na běžné praktické potřeby nejširší odborné i laické veřejnosti.