Dovolená a její aplikace v praxi s praktickými příklady k 1. 1. 2021

271,90  329,00 

Katalogové číslo: 9788075542854 Kategorie:

Popis

Blíže ke změnám v čerpání dovolené

Právo na dovolenou a určení její délky v příslušném kalendářním roce bude napříště odvozeno od týdenní pracovní doby zaměstnance, to znamená, že dovolená bude vyjádřena v hodinách. Ke změnám dochází i v čerpání dovolené. Dochází k odklonu od tradičního vnímání dovolené v týdnech a dnech a nově se délka dovolené zaměstnance v hodinách odvíjí od počtu násobků jím odpracované stanovené nebo sjednané kratší týdenní pracovní doby a čerpání této dovolené je vykazováno v hodinách. To vede k setření předchozích zjevných a těžko odůvodnitelných rozdílů mezi jednotlivými zaměstnanci s totožnou délkou týdenní pracovní doby, jejichž právo na dovolenou v kalendářním roce bylo však závislé pouze na počtu pracovních dnů připadajících podle rozvrhu směn zaměstnanci v průměru na týden a kteří čerpali dovolenou ve dnech bez ohledu na délku směny na tento den připadající.

Jednoduché a snadno pochopitelné postupy výpočtu dovolené

Námitku, že „nová koncepce dovolené je složitější než předchozí“ a že „bez použití výpočetní techniky ji už nikdo nespočítá“, lze považovat pouze za nepodložené „zastrašování“ zaměstnavatelů i zaměstnanců jakožto adresátů nové právní úpravy, neboť právní úprava nabízí postupy jednoduché a široké veřejnosti snadno pochopitelné.

Podrobný komentář k jednotlivým ustanovením nové koncepce dovolené

Autoři v knize kromě podrobného komentáře k jednotlivým ustanovením nové koncepce dovolené včetně řady příkladů pro jejich snadnější aplikaci v praxi doporučují takové postupy výpočtu dovolené za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část, které jsou jednoduché, srozumitelné a plně konformní s novou právní úpravou. Svým vnitřním členěním publikace systematicky kniha navazuje na předchozí příručky týkající se dovolené.